Photo: Tetsuya Nomura
Video: Takeshi Shimo
Music: Yu Miyashita
Edit: Haruhiko Nishikawa