Viviano Sue 2018 A/W


Fashion Show, 2018 (at Amazon Fashion Week TOKYO)

Music: Yu Miyashita